Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Mária Sochorová Základná obsluha počítača 8 170
Finančná gramotnosť 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozširujúce štúdium 60
Manažment žiackych projektov 23
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Program Outlook a využitie internetu 7
Mgr. Monika Ďurčová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 188
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Manažment žiackych projektov 23
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základná obsluha počítača 8
RNDr. Marcela Mozoľová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 86
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základná obsluha počítača 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Ing. Beáta Štubňová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 130
Program Outlook a využitie internetu 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov 10
Finančná gramotnosť 14
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Marianna Anderlová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 110
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Manažment žiackych projektov 23
Pracovný a kultúrny život v europskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Základná obsluha počítača 8
PaedDr. Marek Balážovič, PhD. Aktívne objavovanie v počítačovom podporovanom laboratóriu 8 100
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní 16
Fyzika elementárnych častí v sústave časticovej fyziky 16
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Mgr. Anna Belanová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 84
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Ján Brunovský Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 88
Manažment žiackych projektov 23
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Základná obsluha počítača 8
Finančná gramotnosť 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Katarína Ďurišková Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 167
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencii učiteľov etickej výchovy 22
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Monika Fabíková Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25 76
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Ing. Viera Gilányová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 79
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
PhDr. Miriam Halvoňová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 76
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Martin Holéczy, PhD. Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25 114
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Finančná gramotnosť 14
Dipl.germ.Ľudmila Hrmová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 136
Manažment žiackych projektov 23
Finančná gramotnosť 14
Ďalšie vzdelávanie učteľov nemeckého jazyka zo zahraničia 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Nemčina ako cudzí jazyk v kontexte viacjazyčnosti 16
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka 14
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Miriam Hucmanová Základná obsluha počítača 8 65
Finančná gramotnosť 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Mgr. Soňa Husárová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 104
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Manažment žiackych projektov 23
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Darina Chlebanová Manažment žiackych projektov 23 101
Pracvoný a kultúrny život v europskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných škôl 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Nové typy a podnety vo výučbe nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Mgr. Martina Chriašteľová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 61
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Ján Janovčík Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 82
Finančná gramotnosť 14
Základná obsluha počítača 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Zdenka Kocourková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 76
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Mgr. Mária Kozáková Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 29
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Krempaská Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 125
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Netradičné náčinie v školskej a športovej výchove 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Alena Krnáčová Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25 62
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
RNDr. Soňa Kusá Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7 64
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Finančná gramotnosť 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Mgr. Eva Lešníková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 129
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Manažment žiackych projektov 23
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Mgr. Katarína Magyarová Finančná gramotnosť 14 128
Program Outlook a využitie internetu 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Manažment žiackych projektov 23
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Helena Majerová Textový editor OpenOffice.org Writer 7 86
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
RNDr. Jana Matulayová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 186
Štátna jazyková skúška 60
Rigorózna skúška 3 60
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Adrian Minarovič Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 44
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Vladislav Močári Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 63
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Základná obsluha počítača 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Vlasta Moncoľová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 90
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Finančná gramotnosť 14
Základná obsluha počítača 8
RNDr. Eva Oravcová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 109
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Finančná gramotnosť 14
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Daniela Pastoreková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 65
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Ľudmila Pěčová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 72
Základná obsluha počítača 8
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Daniela Pokorná Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 75
Finančná gramotnosť 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e -learning 25
Ing. Miroslav Repaský Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7 79
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Mgr. Romana Szentpéteriová Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25 61
Pracovný a kultúrny život v europskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Jaroslav Šatánek Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25 65
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Ústavné právo a pracovné právo v edukačnom procese a v praxi 25
Mgr. Marta Šimkovičová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 87
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Jazyk, kultúra, inovácie 12
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Ing. Nina Školníková Textový editor Word pre pokročilých 7 94
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Anna Šullová Štátna jazyková skúška 60 111
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
PhDr. Lucia Vitásková Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 69
Finančná gramotnosť 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Jaroslava Zboranová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 77
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Janka Žilincová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 79
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017