Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Mária Sochorová Finančná gramotnosť 14 170
Rozširujúce štúdium 60
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Program Outlook a využitie internetu 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Manažment žiackych projektov 23
Základná obsluha počítača 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Monika Ďurčová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 188
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Štátna jazyková skúška 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
RNDr. Marcela Mozoľová Základná obsluha počítača 8 86
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Ing. Beáta Štubňová Základná obsluha počítača 8 130
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Finančná gramotnosť 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov 10
Program Outlook a využitie internetu 7
Mgr. Marianna Anderlová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 110
Pracovný a kultúrny život v europskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Manažment žiackych projektov 23
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
PaedDr. Marek Balážovič, PhD. Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní 16 100
Aktívne objavovanie v počítačovom podporovanom laboratóriu 8
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Fyzika elementárnych častí v sústave časticovej fyziky 16
Mgr. Anna Belanová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 84
Základná obsluha počítača 8
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Ján Brunovský Finančná gramotnosť 14 88
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Manažment žiackych projektov 23
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Katarína Ďurišková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 167
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencii učiteľov etickej výchovy 22
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Základná obsluha počítača 8
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Mgr. Monika Fabíková Finančná gramotnosť 14 76
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Ing. Viera Gilányová Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7 79
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Textový editor Word pre pokročilých 7
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
PhDr. Miriam Halvoňová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 76
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Martin Holéczy, PhD. Finančná gramotnosť 14 114
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Štátna jazyková skúška 60
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Dipl.germ.Ľudmila Hrmová Základná obsluha počítača 8 136
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Ďalšie vzdelávanie učteľov nemeckého jazyka zo zahraničia 8
Nemčina ako cudzí jazyk v kontexte viacjazyčnosti 16
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka 14
Manažment žiackych projektov 23
Mgr. Miriam Hucmanová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 65
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Soňa Husárová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 104
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Mgr. Darina Chlebanová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 101
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Manažment žiackych projektov 23
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Pracvoný a kultúrny život v europskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných škôl 15
Základná obsluha počítača 8
Nové typy a podnety vo výučbe nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Mgr. Martina Chriašteľová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 61
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Ján Janovčík Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 82
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Finančná gramotnosť 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Zdenka Kocourková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 76
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Mária Kozáková Finančná gramotnosť 14 29
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Anna Krempaská Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 125
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy 10
Netradičné náčinie v školskej a športovej výchove 6
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Alena Krnáčová Základná obsluha počítača 8 62
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
RNDr. Soňa Kusá Textový editor Word pre začiatočníkov 7 64
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Finančná gramotnosť 14
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Eva Lešníková Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 129
Manažment žiackych projektov 23
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Katarína Magyarová Program Outlook a využitie internetu 7 128
Finančná gramotnosť 14
Manažment žiackych projektov 23
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Helena Majerová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 86
Základná obsluha počítača 8
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
RNDr. Jana Matulayová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 186
Rigorózna skúška 3 60
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Mgr. Adrian Minarovič Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 44
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Vladislav Močári Základná obsluha počítača 8 63
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Vlasta Moncoľová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 90
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Eva Oravcová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 109
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Daniela Pastoreková Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 65
Finančná gramotnosť 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Mgr. Ľudmila Pěčová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 72
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Daniela Pokorná Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 75
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť 14
Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e -learning 25
Ing. Miroslav Repaský Základná obsluha počítača 8 79
Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Mgr. Romana Szentpéteriová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 61
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Pracovný a kultúrny život v europskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Mgr. Jaroslav Šatánek Ústavné právo a pracovné právo v edukačnom procese a v praxi 25 65
Aplikácia nových metód aktívneho vyučoania vo vzdelávacom procese n a stredných školách 25
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Marta Šimkovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 87
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Jazyk, kultúra, inovácie 12
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Ing. Nina Školníková Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7 94
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Anna Šullová Základná obsluha počítača 8 111
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Štátna jazyková skúška 60
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
PhDr. Lucia Vitásková Finančná gramotnosť 14 69
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Mgr. Jaroslava Zboranová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 77
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítača 8
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Janka Žilincová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 79
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8


© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018