Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk a konverzácia AGK
angličtina ANG
biológia BIO
biológia 4 BIO4
biológia a anatómia BIN
biológia FRJ BIF
biológia FRJp BIFp
cvičenia z biológie CVB
cvičenia z biológie vo francúzskom jazyku CBF
cvičenia z deskriptívnej geometrie CDG
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z fyziky vo francúzskom jazyku CFF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z chémie vo francúzskom jazyku CCF
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z matematiky vo francúzskom jazyku CMF
dejepis DEJ
dejepis 4 DEJ4
dejepis biling. DEJF
dejepis matur. DEJ.
dejiny umenia DEU
deskriptívna geometria DEG
deskriptívna geometria 4 DEG4
ekonomika EKO
ekonomika 4 EKO4
ekonomika a trh práce ESO
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
francúzsky jazyk - aktivita a kreativita FJA
francúzsky jazyk - písomný prejav FJP
francúzsky jazyk - ústny prejav FJU
francúzsky jazyk a literatúra FJL
francúzština FRA
fyzika FYZ
fyzika 4 FYZ4
fyzika FRJ FYF
fyzika FRJp FYFp
geografia GEG
chémia CHE
chémia 4 CHE4
chémia FRJ CHF
chémia FRJp CHFp
chemické výpočty CVY
informatika INF
informatika 4 INF4
informatika a programovanie IAP
informatika biling. INFF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
matematika MAT
matematika 4 MAT4
matematika FRJ MAF
matematika FRJp MAFp
matematika v kocke MAQ
náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NOS
náuka o spoločnosti 4 NOS4
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk v komunikácii NJK
občianska náuka OBN
občianska náuka 4 OBN4
písomná komunikácia v anglickom jazyku CPA
počítačová grafika POG
psychológia PSY
psychológia 4 PSY4
psychosociálny tréning PYE
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z deskriptívnej geometrie SDG
seminár z ekonomiky SEK
seminár z francúzskeho jazyka SFJ
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SIN
seminár z matematiky SEM
seminár z psychológie SMY
seminár zo slovenského jazyka SSJ
seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
správanie SPR
športové hry SPH
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ
tvorivé písanie TOF
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.08.2020